Innmeldingsregler

Hvor mye du må jobbe før du meldes inn i den offentlige tjenestepensjonsordningen i KLP kommer an på hvilket tariffområde du hører til. Her får du oversikten over dagens og tidligere regler. 

Dagens innmeldingsregler

Jobber du over innmeldingsgrensen, blir du medlem i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning. De aller fleste har ingen nedre innmeldingsgrense, og meldes inn fra første time.

Noen har andre grenser, slik som sykepleiere og sykehusleger. Her finner du en oversikt over dagens innmeldingsgrenser i de forskjellige tariffområdene. 

  • De fleste kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tilknytning (KS, KA, Spekter, Virke-HUK, og Samfunnsbedriftene) har ingen nedre grense for innmelding. Du meldes inn fra første time.
     
  • Sykepleiere (Sykepleierordningen) - Du meldes inn hvis du jobber 20 prosent stilling eller mer. Det er vedtatt endringer i sykepleierpensjonsloven ved at minstegrensen på 20 prosent skal oppheves. Tidspunktet for dette er ikke klart enda. 
  • Sykehusleger (Legeordningen) - Ingen nedre grense. Du meldes inn fra første time. Unntak: hvis du er lege som mottar full alderspensjon og jobber under 168 timer i kvartalet, skal du ikke meldes inn.

Det er tariffpartene i arbeidslivet som bestemmer innmeldingsgrensene. Hvis du er usikker på hvilket tariffområde du hører til, kan du spørre arbeidsgiveren din.

Hvis du er eller tidligere har vært folkevalgt, kan du finne dagens og tidligere regler her.

Mangler du medlemstid?

Mangler du medlemstid og mener at du skulle vært innmeldt i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning, må du ta kontakt med arbeidsgiveren du jobbet hos.

Tidligere innmeldingsregler

Hvis du vil sjekke om du tidligere har jobbet nok for å bli innmeldt i KLP, finner du innmeldingsreglene her.

Fellesordningen for ansatte i kommuner, fylkeskommuner eller bedrifter med offentlig tjenestepensjon. Gjelder ikke sykepleiere. 

Fra 01.05.2014

Fast ansatte
Nedre grense for innmelding ble opphevet for tariffområdene
KA og Virke. Dette er gjeldende regler.

Midlertidige ansatte
Ingen nedre grense.
Ansatte meldes inn i de kvartalene de jobber. Dette er gjeldende regler. 


21.06.2013-21.06.2014

Fast ansatte
Ingen nedre grense for KS og KS Bedrift. Ansatte ble meldt inn fra første time. De med ekstra timer ble meldt inn på grunnlag av gjennomsnittlig stillingsprosent for hele kvartalet.

Midlertidige ansatte
Ingen nedre grense. Ansatte ble meldt inn i de kvartalene de jobber. Ansett å gjelde fra 01.07.2013.

01.04.2013-21.06.2013

Fast ansatte
Stillinger hos forskjellige arbeidsgivere ses på tvers for oppnåelse av medlemskap. Meldes inn som en midlertidig ansatt med kvartalsvis gjennomsnittsberegning. 

Midlertidige ansatte
Stillinger hos forskjellige arbeidsgivere legges sammen for oppnåelse av medlemskap.

Skal sees i sammenheng hos forskjellige arbeidsgivere. Arbeidsgiver kan reservere seg mot å legge sammen stillinger på tvers av tariffområder. Dette måtte i tilfelle tas opp med KLP.

01.01.1999-01.04.2013

Fast ansatte
Fra denne datoen er ekstratimer pensjonsgivende. 

De som hadde ekstratimer skulle meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent hvis kravet for midlertidige ansatte ble oppfylt det aktuelle kvartalet.

Midlertidige ansatte
Midlertidige ansatte meldes inn når de arbeidet minst 168 timer i løpet av et kvartal. Innmeldingen skjer kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent. 

01.01.1975-01.01.1999

Fast ansatte
01.01.1987-01.01.1999
Minstekravet for innmelding endres til 14 timer per uke. Ansatte som fyller innmeldingskravet meldes inn fra første dag. 

01.01.1978-01.01.1987
Minstekravet for innmelding endres til 15 timer per uke. Ansatte som fyller innmeldingskravet skal meldes inn fra første dag. 

01.01.1974- 01.01.1978
Minstekravet for innmelding er 18 timer per uke. Ansatte som fyller innmeldingskravet skal meldes inn fra første dag. 

Midlertidige ansatte
01.01.1987-01.01.1999
Ansatte som jobber minst 14 timer per uke meldes inn etter minst 6 måneder sammenhengende ansattforhold. Sammenhengende ansattforhold betydde at de hver uke måtte oppfylle kravet om 14 timers arbeidstid.

01.07.1986-01.01.1987
1 år ble endret til minst 6 måneder sammenhengende ansattforhold. Innmelding med tilbakevirkende kraft. Sammenhengende ansattforhold betydde at de  hver uke måtte oppfylle kravet om 15 timers arbeidstid. 

01.001.1978-01.07.1986
Ansatte som jobber minst 15 timer per uke, meldes inn etter 1 år i stillingen. 

01.01.1976-01.01.1978
Opp til arbeidsgiver om innmeldingen skulle skje med tilbakevirkende kraft.

01.01.1974-01.01.1976
Ansatte som jobbet minst 18 timer per uke, meldes inn etter 1 år i stillingen. Ingen regler om tilbakevirkende kraft. 

Før 1974

Individuelle variasjoner mellom avtaler som ble tegnet og mange ansatte var ikke omfattet av en offentlig pensjonsavtale før 1974. 

Fellesordningen for ansatte i helseforetak. 

Fra 01.01.2020

Fast ansatte
Ny innmeldingsgrense for Spekter virksomhetsområde 10 og 11: Ingen nedre grense. Ansatte meldes inn fra første time. Dette er gjeldende regler.

Midlertidige ansatte
Ny innmeldingsgrense for Spekter virksomhetsområde 10 og 11: Ingen nedre grense. Ansatte meldes inn i de kvartalene de jobber. Dette er gjeldende regler.

Fra 01.10.2016-01.01.2020

Fast ansatte
Innmeldingsgrensen endres slik at ansatte med en arbeidstid på minst 20 prosent av full stilling skal meldes inn. 

Midlertidige ansatte
Andre enn de som kun har faste ansettelser, og som i løpt av et kvartal har arbeidet i minst 20 prosent stilling hos samme, eller flere arbeidsgivere til sammen, skal meldes inn. 

Fra 01.04.2013-01.10.2016

Fast ansatte
Stillinger hos forskjellige arbeidsgivere skal sees på tvers for oppnåelse av medlemskap. Behandles som en midlertidig ansatt med kvartalsvis gjennomsnittsberegning. 

Midlertidige ansatte
Stillinger hos forskjellige arbeidsgivere skal legges sammen for oppnåelse av medlemskap.

Skal sees i sammenheng hos forskjellige arbeidsgivere. Arbeidsgiver kan reservere seg mot å legge sammen stillinger på tvers av forskjellige tariffområder. Dette i tilfelle tas opp med KLP. 

Fra 01.01.1999-01.04.2013

Fast ansatte
Fra denne datoen er ekstratimer pensjonsgivende. 

De som har ekstratimer skal meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent hvis de oppfyller kravet for midlertidige ansatte det aktuelle kvartalet. 

Midlertidige ansatte
Midlertidige ansatte meldes inn når de har arbeidet minst 168 timer i løpet av et kvartal. 

Fra 01.01.1974-01.01.1999

Fast ansatte
01.01.1987-01.01.1999
Minstekravet for innmelding endres til 14 timer per uke. Ansatte som fyller innmeldingskravet meldes inn fra første dag.

01.01.1978-01.01.1987
Minstekravet for innmelding endres til 15 timer per uke.Ansatte som fyller innmeldingskravet skal meldes inn fra første dag. 

01.01.1974-01.01.1978
Minstekravet for innmelding er 18 timer per uke. Ansatte som fyller innmeldingskravet skal meldes inn fra første dag. 

Midlertidige ansatte
01.01.1987-01.01.1999
Ansatte som jobber minst 14 timer per uke meldes inn etter minst 6 måneder sammenhengende ansattforhold. Sammenhengende ansattforhold betydde at de hver uke måtte oppfylle kravet om 14 timers arbeidstid.

01.07.1986-01.01.1987
1 år ble endret til minst 6 måneder sammenhengende ansattforhold. Innmelding med tilbakevirkende kraft. Sammenhengende ansattforhold betydde at de hver uke måtte oppfylle kravet om 15 timer arbeidstid.

01.01.1978-01.7.1986
Ansatte som jobber minst 15 timer per uke meldes inn etter 1 år i stillingen. 

01.01.1976-01.7.1978
Opp til arbeidsgiver om innmelding skulle skje med tilbakevirkende kraft. 

01.01.1974-01.01.1976
Ansatte som jobber minst 18 timer per uke meldes inn etter 1 år i stillingen. Ingen regler om tilbakevirkende kraft. 

Før 1974

Individuelle variasjoner mellom avtaler som ble tegnet og mange ansatte var ikke omfattet av en offentlig pensjonsavtale før 1974. 

Pensjonsordningen for sykepleiere som jobber i kommune og helsenorge. 

Fra 01.04.2016

Fast ansatte
Innmeldingsgrensen endres slik at ansatte med en arbeidstid på minst 20 prosent av full stilling skal meldes inn. 

Når sykepleieren har flere stillinger omfattet av pensjonsordningen, og stillingene til sammen utgjør minst 20 prosent skal de også meldes inn. i disse tilfellene skal den ansatte meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent. Dette er gjeldende regler. 

Midlertidige ansatte
Andre enn de som kun har faste ansettelser, og som i løpet av et kvartal har arbeidet i minst 20 prosent stilling, skal meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent.

Flere stillinger kan sees i sammenheng for oppnåelse av innmeldingskravet på samme måte som for faste ansatte. Dette er gjeldende regler. 

Fra 01.01.1999-01.04.2016

Fast ansatte
Fra denne datoen er ekstratimer pensjonsgivende. 

De som har ekstratimer skal meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent hvis de oppfyller kravet for midlertidige ansatte det aktuelle kvartalet. 

Midlertidige ansatte
Alle ansatte på timer meldes inn når de har arbeidet minst 168 timer i løpet av et kvartal. 

Fra 01.01.1987-01.01.1999

Fast ansatte
Innmeldingskravet endres til 14 timer per uke. 

Midlertidige ansatte
16.03.1987-01.01.1999
Midlertidige ansatte sykepleiere tas opp ved ansettelse, så lenge arbeidsforholdet er forventet å vare mer enn 6 måneder. 

I motsatt fall tas arbeidstaker opp med tilbakevirkende kraft etter 6 måneder midlertidig ansettelse. 

Fra 01.01.1977-01.01.1987

Fast ansatte
Innmeldingskravet endres til 15 timer per uke

Midlertidige ansatte
01.01.1977-16.03.1987
Innmeldingskravet endres til 15 timer per uke. 

Fra 01.05.1976-01.01.1977

Fast ansatte
Innmeldingskravet endres til 17 timer per uke. Ansatte som fyller innmeldingskravet skal meldes inn fra første dag. 

Midlertidige ansatte
Innmeldingskravaet endres til 17 timer per uke. Opptak i pensjonsordningen fra ansettelsesdagen når vedkommende har vært ansatt i 1 år.

Fra 07.09.1962-01.05.1976

Fast ansatte
Faste ansatte meldes inn i sykepleierordningen fra første arbeidsdag, med mindre det er åpenbart at stillingen er under 50 prosent. 

Midlertidige ansatte
Midlertidige ansatte/vikarer med minst 50 prosent stilling, blir tatt opp i pensjonsordningen etter 1 år. Unntaket var de som kom rett fra en annen stilling der de hadde vært medlem i den offentlige tjenestepensjonsordning. Disse ble innmeldt fra første dag. 

Pensjonsordningen for leger ansatt i helseforetak.

Fra 01.01.2020

Fast ansatte
Innmeldingsgrensen endres til ingen nedre grense. Ansatte skal meldes inn fra første time. Dette er gjeldende regler. 

Midlertidige ansatte
Innmeldingsgrensen endres til ingen nedre grense. Ansatte meldes inn i de kvartalene de jobber. Dette er gjeldende regler. 

Fra 01.10.2016-01.01.2020

Fast ansatte
Innmeldingsgrensen endret slik at ansatte med en arbeidstid på minst 20 prosent av full stilling skal meldes inn. 

Midlertidige ansatte
Andre enn de som kun har faste ansettelser, og som i løpet av et kvartal har arbeidet i minst 20 prosent stilling hos samme, eller flere arbeidsgivere til sammen, skal meldes inn. 

Fra 01.04.2013-01.10.2016

Fast ansatte
Stillinger hos forskjellige arbeidsgivere skal sees på tvers for oppnåelse av medlemskap. behandles som en midlertidig ansatt med kvartalsvis gjennomsnittsberegning. 

Midlertidige ansatte
Stillinger hos forskjellige arbeidsgivere skal legges sammen for oppnåelse av medlemskap.

Skal sees i sammenheng hos forskjellige arbeidsgivere: arbeidsgiver kan reservere seg mot å legge sammen stillinger på tvers av forskjellige tariffområder. Dette i tilfelle tas opp med KLP. 

 

Fra 01.01.1999-01.04.2013

Fast ansatte
Fra denne datoen er ekstratimer pensjonsgivende.

De som har ekstratimer skal meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent hvis de oppfyller kravet for midlertidige ansatte det aktuelle kvartalet. 

Midlertidige ansatte
Midlertidige ansatte meldes inn når de har arbeidet minst 168 timer i løpet av et kvartal. 

 

Fra 01.01.1994-01.01.1999

Fast ansatte
Ordningen for underordnede og overordnede leger ble slått sammen til en felles ordning: legeordningen. Følger samme innmeldingsregler som fellesordningen. 

01.01.1994
Minstekravet for innmelding er 14 timer per uke. Ansatte som fyller innmeldingskravet skal meldes inn fra første dag. 

Midlertidige ansatte
Innmelding etter 4 måneder i stilling som fylte innmeldingskravet. 

 

Før 01.01.1994

Fast ansatte
Det var forskjellige vedtekter for overordnede og underordnede leger. 

Underordnede: Ingen nedre grense for medlemskap
Overordnede: Hovedregelen er ingen nedre grense. Fulgte lokale tariffavtaler. 

Midlertidige ansatte

Underordnede: Innmelding etter 4 måneder i stillingen
Overordnede: Fulgte fellesordningens bestemmelser. 

01.01.1987-01.01.1994
Ansatte som jobber minst 14 timer per uke meldes inn etter minst 6 måneder sammenhengende ansattforhold. Sammenhengende ansattforhold betydde at de hver uke måtte oppfylle kravet om 14 timers arbeidstid.

01.07.1986-01.01.1987
1 år ble endret til minst 6 måneder sammenhengende ansattforhold. Innmelding med tilbakevirkende kraft. Sammenhengende ansattforhold betydde at de hver uke måtte oppfylle kravet om 15 timer arbeidstid.

01.01.1978-01.7.1986
Ansatte som jobber minst 15 timer per uke meldes inn etter 1 år i stillingen. 

01.01.1976-01.7.1978
Opp til arbeidsgiver om innmelding skulle skje med tilbakevirkende kraft. 

01.01.1974-01.01.1976
Ansatte som jobber minst 18 timer per uke meldes inn etter 1 år i stillingen. Ingen regler om tilbakevirkende kraft. 


Logg inn på Min Side 

På Min Side finner du informasjon om pensjonen og medlemskapet ditt. Du kan estimere framtidig pensjon og selv endre dine personopplysninger. 

Logg inn