Mor og far sammen med en liten baby

Hvordan spare til pensjon?

Sparing til pensjon er det samme som langsiktig sparing til alderdommen. Du kan, men du må ikke spare i spareprodukter med pensjon i navnet.  

Spar til alderdommen gjennom yrkeskarrieren

All langsiktig sparing er ikke nødvendigvis sparing til alderdommen. Du kan også spare langsiktig til for eksempel bolig, bil eller arvinger uten at det nødvendigvis er øremerket til alderdommen. Men de aller fleste yrkesaktive bør regelmessig vurdere sin langsiktige sparing og tenke gjennom hvor mye av dette som bør være sparing til egen alderdom.

Hva er forskjellen på kortsiktig og langsiktig sparing?

Så lenge du bruker mindre penger enn du tjener så sparer du. Men det du bruker av sparepenger til ferier, høytider, møbelkjøp og hvitevarer kaller vi for kortsiktig sparing. De fleste bør spare til dette med liten risiko. En sparekonto i bank med god rente og gode uttaksmuligheter egner seg godt.

Mer om sparing i KLP Banken

Når bør du begynne å spare?

Når du er etablert i din første bolig og muligheten for å spare i BSU er opphørt, bør du starte å spare til alderdommen. Spar i hele din yrkesaktive karriere og øk sparingen regelmessig.

Hvordan bør du spare?

Du bør prioritere to spareformer som langsiktig sparing:

  • Nedbetal gjeld
  • Spar i aksjefond

Hvorfor nedbetale gjeld?

Du bør nedbetale gjeld fordi det er en trygg spareform der avkastningen din tilsvarer lånerenten. Lånerenten er generelt sett høyere enn innskuddsrenten over tid. Med nedbetaling av gjeld tjener du opp en god egenkapital. I alderdommen blir det lettere å benytte den oppsparte egenkapitalen til å kjøpe en annen bolig eller til å låne opp penger på nytt for å spe på pensjonen.

Få lav rente på boliglån i KLP Banken

Hvorfor spare i aksjefond

Sparer du regelmessig i aksjefond kan du forvente å få en meravkastning som overstiger lånerenten. Forventet langsiktig avkastning er også høyere enn for sparing i bank, rentefond og de fleste alternative spareformene. All sparing i aksjemarkedet innebærer risiko. I perioder blir det erfaringsmessig store børsfall, men lang tidshorisont i sparingen reduserer risikoen for tap betydelig. Med aksjefond får du profesjonell forvaltning og god spredning om fondet eier mange aksjer i forskjellige bransjer. Det reduserer risikoen ytterligere. Velger du indeksfond får du også lave kostnader. Globale indeksfond sprer sparepengene over store deler av verden og er en spareform som gir relativt høy forventet avkastning. Dette er forutsatt at man sparer langsiktig, helst i 10 år eller mer. Vi anbefaler å velge indeksfond med lave kostnader.

Opprett spareavtale i et indeksfond i KLP for sparing til alderdommen.

Hvordan prioritere mellom nedbetaling av gjeld og sparing i aksjefond?

  • I etableringsfasen med mye gjeld i forhold til inntekt og boligsikkerhet bør du prioritere å nedbetale gjeld for å få en trygg privatøkonomi.
  • Når du er etablert i boligmarkedet og gjelden er overkommelig, bør du prioritere sparing i aksjefond for å få bedre avkastning på sparingen.
  • Når du nærmer deg tidspunktet da du trolig vil gå av med alderspensjon bør du prioritere å nedbetale gjeld.

Slik begrenser du din risiko samlet sett og samtidig utnytter du muligheten til få god avkastning. Dette er fornuftig risikostyring for folk flest.

Bør du spare til pensjon med IPS?

Spar gjerne i IPS – Individuell pensjonssparing i tillegg. IPS kan være en god spareform for noen, men passer ikke for alle. Fordelen med utsatt skatt på deler av sparebeløpet og fritak for formuesskatt kan oppveie for ulempene med bindingstid, at du ikke får skjermingsfradrag og at du skatter av både innskudd og avkastning som alminnelig inntekt under utbetalingen. Skal du spare i IPS anbefaler vi å bruke aksjefond siden du uansett binder pengene for en lengre periode. Velg fortrinnsvis indeksfond med lave kostnader og god spredning.

Du kan spare i IPS i KLP.

Hvor mye bør du spare?

Det er fornuftig å starte langsiktig sparing i aksjefond tidlig i yrkeskarrieren for å få erfaring med spareformen. Du trenger ikke å spare så mye i starten, fordi du først og fremst bør prioritere sparing til bolig, men du bør øke sparingen regelmessig etter hvert som inntekten og alderen øker. Som en tommelfingerregel kan du sikte mot å spare minst 10 prosent av din netto månedslønn til alderdommen når du er midt i livet. Se på avdrag på lån og sparing i aksjefond samlet sett. Ta høyde for at du kanskje vil bruke noe av den langsiktige sparingen din til andre formål enn alderdommen.

Hvordan kan du redusere risikoen i sparingen din?

Når du snart blir pensjonist er ikke sparingen så langsiktig lenger, men du må regne med å være alderspensjonist i mange år.

  • Vurder å redusere risikoen på din private pensjonssparing. Se på risikoen for deg samlet sett, ikke bare risikoen i den enkelte spare- eller pensjonsordningen.
  • Når du nærmer deg tidspunktet for å gå av med pensjon bør du øke sparingen i trygge spareformer.
  • Øk nedbetalingen av gjeld. Det kan betraktes som en trygg og god spareform. Liten eller ingen gjeldsbelastning i alderdommen reduserer også risikoen for deg totalt sett.
  • Er du gjeldfri kan du spare mer i bankinnskudd med god rente.
  • Har du spart i aksjefond til alderdommen bør du selge deg gradvis ut av fondene over mange år om dette er penger du/dere selv vil ha behov for.

Hvordan bør du bruke pengene i alderdommen?

Mange har behov for å bytte til en mer egnet bolig i alderdommen og bør ta høyde for at dette også koster. I noen tilfeller koster en mindre, men mer egnet leilighet med god beliggenhet, mer enn den store eneboligen mange pensjonister selger.

Når inntekten fra arbeid går ned og du må leve av pensjonen kan det være nyttig å bruke litt av sparepengene. Selg deg ned i aksjefond over tid for å spe på pensjonen.

Det er flere måter pensjonister med lite eller ingen gjeld i forhold til boligverdien, kan øke litt på gjelden for å spe på pensjonen. Det er også kommet en del låneprodukter som egner seg godt for pensjonister, slik som boligkreditt eller seniorlån.

Mange har pensjonsordninger med opphørende ytelser. Da kan det være fornuftig å beholde noe penger i fond, bankinnskudd eller ha lånemulighet tilgjengelig til disse pensjonene opphører.

Det er også god risikostyring å selge seg gradvis ned i aksjefond over mange år i alderdommen for å redusere risikoen for å måtte selge mye i en periode med kraftige børsfall.

Du kan starte å spare i fond på Min side

Sett deg inn i offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon utfyller folketrygden og består av alderspensjon, AFP (avtalefestet pensjon), uføre-, ektefelle- og barnepensjon. 

Lær om offentlig tjenestepensjon.

Generell ansvarsfraskrivelse

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.

Denne informasjonen er utarbeidet og utgitt av KLP, MSCI og Morningstar. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen er presis eller fullstendig, og vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen uten varsel. Partene påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne informasjonen.